Rajasthan Pradesh Koli Samaj Officers Society
Former Presidents of Koli Samaj Officers Society


Mr. Roshan Lal Ji
Founder President 1995-1999
Mr. P. Lal Ji
President 2000-2008
Mr. Yadram Ji
President 2008-2011
Mr. Manoj Kumar Ji
President 2011-2014
Mr. C. M. Mahawar
President 2014-2017